Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp là giấy tờ quan trọng được cấp cho sinh viên tốt nghiệp chương trình học tại các trường Cao đẳng, Trung cấp trên cả nước. Bằng tốt nghiệp cao đẳng phải tuân theo mẫu đã được nhà nước quy định. Bài viết này sẽ gửi đến bạn mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng chuẩn quy định của nhà nước.

Bằng tốt nghiệp cao đẳng là gì?

 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng là giấy xác nhận, chứng nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại một trường Cao đẳng nào đó.
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường phải tuân theo mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp theo quy định của nhà nước.
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng cấp cho sinh viên tốt nghiệp có giá trị sử dụng trọn đời trên khắp cả nước.

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Mẫu bằng tốt tốt nghiệp cao đẳng được đính kèm trong phần Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 quy định về các mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp mà các trường phải tuân theo như sau:

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng 1

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng 2

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng 3

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng thực tế

Mẫu Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Trung Cấp Theo Quy Định Thông Tư 10/2017/TT-BLĐTBXH

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng thực tế
Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng thực tế

Quy định về nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp theo quy định

Nội dung bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH như sau:

Bằng tốt nghiệp được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh (được dịch theo đúng nội dung tiếng Việt).

Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp gồm:

 • Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 • Chức danh của người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp;
 • Tên trường cấp bằng tốt nghiệp;
 • Tên bằng tốt nghiệp theo từng trình độ đào tạo (bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng);
 • Ngành, nghề đào tạo;
 • Họ, chữ đệm, tên của người được cấp bằng tốt nghiệp;
 • Ngày tháng năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp;
 • Xếp loại tốt nghiệp;
 • Địa danh, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp;
 • Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp và đóng dấu theo quy định;
 • Số hiệu, số vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp;
 • Đối với các chương trình chất lượng cao được ghi cụm từ “chương trình chất lượng cao”;
 • Nội dung khác ghi trên bằng tốt nghiệp: các trường được bổ sung các nội dung khác ghi trên bằng tốt nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy định về cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp

Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp theo đúng quy định như sau:

(1) Ghi chức danh người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp bằng tiếng Việt; chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(2) Ghi tên trường cấp bằng tốt nghiệp bằng tiếng Việt; chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm.

(3) Ghi tên ngành, nghề đào tạo mà người học đã học theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường được cấp theo mã ngành, nghề đào tạo cấp IV, bằng tiếng Việt; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(4) Ghi họ tên của người được cấp bằng tốt nghiệp theo giấy khai sinh; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh bằng Tiếng Việt; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(6) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(7) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường cấp bằng tốt nghiệp đặt trụ sở chính; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.

(9) Ghi ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.

(10) Ghi chức danh của người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp bằng tiếng Việt, chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do trường cấp bằng tốt nghiệp in phôi ghi khi cấp phôi.

(12) Do trường cấp bằng tốt nghiệp ghi vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp khi cấp bằng tốt nghiệp.

(13) Ghi chức danh người đứng đầu trường cấp bằng tốt nghiệp bằng tiếng Anh; chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(14) Ghi tên trường cấp bằng tốt nghiệp bằng tiếng Anh; chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm.

(15) Ghi tên ngành, nghề đào tạo mà người học đã học theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường được cấp theo mã ngành, nghề đào tạo cấp IV bằng tiếng Anh; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm

(16) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (4) bằng tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là giới tính Nam ghi “Mr”, nếu là giới tính Nữ ghi “Ms”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi “07/10/2018” thì tiếng Anh ghi “07 October 2018”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(18) Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”; chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm.

(19) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở chính bằng tiếng Anh (Ví dụ: tiếng Việt ghi “Hà Nội” thì tiếng Anh ghi “Hanoi”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.

(20) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: tiếng Việt ghi “ngày 07/10/2018” thì tiếng Anh ghi “07 October 2018”); chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng.

(21) Đóng dấu nổi của trường.

(22) Tùy theo ngành, nghề đào tạo mà người học đã học để ghi cụm từ “CỬ NHÂN THỰC HÀNH” hoặc “KỸ SƯ THỰC HÀNH” đối với văn bằng có ghi danh hiệu trong văn bằng.

Ghi chú:

 • Nếu người được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (4), (5), (6), (16), (17) căn cứ vào hộ chiếu.
 • Nếu các nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp được viết bằng tay thì trường cấp bằng tốt nghiệp tự căn chỉnh cỡ chữ cho phù hợp, đảm bảo các nội dung đúng quy định và thẩm mỹ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin có liên quan đến mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng mà viện Đào Tạo Liên Tục – Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo mong muốn gửi tới bạn đọc. Mong rằng nội dung trong bài viết sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay