Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh thế giới hiện đại

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Việc đi nghĩa vụ quân sự là bổn phận và trách nhiệm cao cả của công dân Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. 

Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh thế giới hiện đại
Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh thế giới hiện đại

Tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam

Luật nghĩa vụ quân sự là luật quy định về nghĩa vụ quân sự của công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; chế độ, chính sách và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 19 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ về quốc phòng mà công dân cần thực hiện trong quân đội nếu đáp ứng các điều kiện tuyển chọn quân theo quy định, dưới hình thức phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc mà công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thành phần xã hội, trình độ học vấn, tín ngưỡng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện.

Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự - Tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự
Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự – Tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự

Theo Luật nghĩa vụ quân sự, có hai loại hình thực hiện nghĩa vụ quân sự là:

Phục vụ tại ngũ: Là hình thức thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng cách nhập ngũ vào Quân đội nhân dân để được huấn luyện, rèn luyện và tham gia hoạt động của Quân đội nhân dân theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng đối với công dân nam và 12 tháng đối với công dân nữ.

Phục vụ trong ngạch dự bị: Là hình thức thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng cách nhập ngũ vào Quân đội nhân dâm để được huấn luyện, rèn luyện và sau đó được xếp vào ngạch dự bị để tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị cho việc triển khai khi có yêu cầu. Thời gian phục vụ trong ngạch dự bị là 36 tháng đối với công dân nam và 24 tháng đối với công dân nữ.

Xem thêm: 22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân

Bác Hồ đã từng dạy rằng Quân đội là “trường học lớn” để các thế hệ thanh niên có thể rèn luyện bản thân, trưởng thành. Được phục vụ trong môi trường quân đội, góp phần bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân.

Môi trường quân ngũ có những đặc điểm như thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện thuận lợi để mỗi thanh niên hoàn thiện nhân cách, phấn đấu rèn luyện, phát triển toàn diện. Điều này không chỉ có ích cho thanh niên trong thời gian phục vụ quân ngũ, mà còn giúp tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân - Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân – Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự

Hơn nữa, thực hiện nghĩa vụ quân sự là cống hiến một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc, trong đó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo.

Vì vậy, mỗi thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ vừa là trách nhiệm của bản thân đối với đất nước,niềm vinh dự và vừa là nghĩa vụ,

Nghĩa vụ cao cả của thanh niên Việt Nam khi tham gia quân sự

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi ở phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi nhập ngũ, Hạ sĩ quan, binh sĩ có các nghĩa vụ: Hoàn toàn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghĩa vụ quốc tế và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; bảo vệ lợi ích và tài sản của Nhà nước, tổ chức, cơ quan; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật Bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tuân thủ nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân; kỹ thuật, nghiệp vụ; Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học; nâng cao bản lĩnh chính trị; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực, bản lĩnh chiến đấu. Mỗi công dân Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã mang trên vai nghĩa vụ với đất nước mà trong đó có nghĩa vụ quân sự.

Nghĩa vụ cao cả của thanh niên Việt Nam khi tham gia quân sự - Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự
Nghĩa vụ cao cả của thanh niên Việt Nam khi tham gia quân sự – Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự

Đó không chỉ là nghĩa vụ với hiện tại và tương lai trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mà còn là trách nhiệm bảo vệ thành quả cách mạng của những bậc cha ông đi trước – những người đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Được thừa hưởng thành quả của thế hệ đi trước đã gian nan xây dựng, nuôi dưỡng, mỗi thanh niên sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự chính là thể hiện nghĩa vụ cao cả và lòng biết ơn sâu sắc với Tổ quốc và dân tộc.

Bên cạnh đó, ở môi trường quân ngũ, thanh niên có cơ hội học tập những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được tiếp thu những kiến thức chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ bổ ích cho bản thân.

Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, có lập trường chính trị vững chắc trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù và tuyên truyền, giáo dục mọi người để cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện ở môi trường quân đội giúp thanh niên ngày càng kiên cường, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Môi trường quân đội còn tôi luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉnh chu, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người.

Xem thêm: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự – Nghĩa vụ và niềm tự hào của công dân

Tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong những cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mỗi công dân Việt Nam. Đó là một nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng, cao quý nhất, được quy định rõ ràng trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Nhưng không phải ai cũng có ý thức và thái độ đúng đắn khi thực hiện nghĩa vụ này. Một số thanh niên hiện nay có xu hướng trốn tránh, chống đối, cản trở việc góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đây là một hành vi sai trái, không xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc, và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, không chỉ là nhiệm vụ của quân đội. Dù đã có hoà bình, ổn định, phát triển, nhưng chúng ta không được chủ quan, lơ là trước những âm mưu, tham vọng của các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giữ gìn chủ quyền, lãnh thổ, bản sắc, truyền thống dân tộc. Để làm được điều đó, mỗi công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự phải có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội

Trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao nhận thức và kỹ năng; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong, phong cách quân sự; đoàn kết, giúp đỡ đồng đội; gắn bó liên hệ chặt chẽ với nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật; sống khiêm tốn giản dị, trung thực tự trọng; kiên quyết chống lại những điều tiêu cực.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự - Nghĩa vụ và niềm tự hào của công dân
Thực hiện nghĩa vụ quân sự – Nghĩa vụ và niềm tự hào của công dân

Lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là một bổn phận mà còn là một niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Đó là cơ hội để chúng ta góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ thành quả cách mạng; tự tin hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chúng ta phải tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước; xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho thanh niên Việt Nam.

Ý nghĩa của việc đi nghĩa vụ quân sự là một chủ đề được nhiều người quan tâm và thắc mắc. Bài viết này đã giải đáp cho bạn những mục tiêu và lý do của luật nghĩa vụ quân sự. Nếu bạn còn băn khoăn về nghĩa vụ quân sự. Hãy theo dõi Đào tạo liên tục để cập nhật những thông tin mới nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay