Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế tại bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo liên tục y khoa (cme). Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục tốt giúp cho hoạt động đào tạo y khoa liên tục thuận lợi và có hiệu quả.

Bài viết này sẽ trình bày đầy đủ thông tin có liên quan đến kế hoạch đào tạo liên tục, từ tính cần thiết đến quá trình xây dựng, thẩm định và triển khai kế hoạch đào tạo y khoa liên tục. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thông tin kế hoạch đào tạo liên tục
Thông tin kế hoạch đào tạo liên tục

Kế hoạch đào tạo liên tục là gì?

Kế hoạch đào tạo liên tục được xem là “kim chỉ nam” cho việc xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại một cơ sở đào tạo liên tục được Bộ Y Tế cấp mã đào tạo.

Nói cách khác, kế hoạch đào tạo liên tục là bản tóm lược toàn bộ các khoá đào tạo liên tục sẽ được tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định, thường là kế hoạch 1 năm và kế hoạch 5 năm, tại một cơ sở đào tạo liên tục.

Tầm quan trọng, tính cần thiết của kế hoạch đào tạo liên tục đối với công tác đào tạo

Đào tạo liên tục đóng vai trò quan trọng, là bộ phận không thể tách rời của công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Tất cả các cán bộ y tế đều phải tham gia đào tạo liên tục theo quy định của Bộ Y tế.

Mặc dù công tác đào tạo liên tục đã được triển khai trong ngành y tế khá lâu, tuy nhiên khó khăn lớn nhất trong việc triển khai đào tạo liên tục chính là cách thức tổ chức đào tạo liên tục, đặc biệt là vấn đề kinh phí đào tạo.

Bộ Y tế đã chỉ ra tầm quan trọng của kế hoạch đào tạo liên tục ở Khoản 1 Điều 12 Thông tư 22/2013/TT-BYT quy định về việc xây dựng và phê duyệt kê hoạch đào tạo liên tục. Nội dung quy định rõ, các cơ sở phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo y khoa liên tục để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kế hoạch đào tạo liên tục có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo liên tục
Kế hoạch đào tạo liên tục có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo liên tục

Đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế?

Cũng trong Điều 12 Thông tư 22/2013/TT-BYT (Khoản 2) của Bộ Y tế cũng nêu rõ các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo y khoa liên tục tại các cơ sở đào tạo liên tục. Nội dung cụ thể như sau:

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục:

 • Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của Bộ Y tế và của các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc Bộ Y tế.
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của tỉnh và các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc Sở Y tế.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, Ngành phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của các đơn vị đào tạo liên tục thuộc Bộ, Ngành.
 • Thủ trưởng các cơ sở đào tạo liên tục tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm của đơn vị trên cơ sở kế hoạch 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện

Không giống như kế hoạch đào tạo thông thường, bắt đầu từ tháng 9 năm nay và kết thúc từ tháng 8 năm sau, kế hoạch đào tạo liên tục chỉ được triển khai từ tháng 1 đến tháng 12 là phải kết thúc. Nói cách khác, kế hoạch đào tạo y khoa liên tục được tính theo năm tài chính.

Kế hoạch đào liên tục của năm nay phải được xây dựng, thẩm định và phê duyệt từ năm trước đó mới có thể tổ chức triển khai thực hiện.

Có 2 loại kế hoạch đào tạo liên tục, ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch đào tạo y khoa liên tục dài hạn thường kéo dài trong 5 năm, còn kế hoạch đào tạo liên tục ngắn hạn sẽ gói gọi trong 1 năm (hay kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm).

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm

Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm thường do các bệnh viện, cơ sở đào tạo liên tục có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến xây dựng và phải trình Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt. Quy trình xây dựng một kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm thường diễn ra như sau:

Tháng quý 3 hàng năm: Xây dựng kế hoạch 5 năm tại bệnh viện bao gồm các hoạt động:

 • Thu thập thông tin và tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục.
 • Xin góp ý của các bộ phận liên quan trọng bệnh viện.
 • Hoàn thiện và trình giám đốc bệnh viện xem xét để có tờ trình Bộ Y tế xin thẩm định và phê duyệt bản kế hoạch đào tạo y khoa liên tục.

Tháng 10: Trình bản dự thảo kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm xin Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt.

 • Cục khoa học công nghệ và đào tạo đầu mối báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập hội đồng thẩm định kế hoạch đào tạo liên tục được trình lên.
 • Sau khi bản kế hoạch đào tạo liên tục đã được thông qua, Cục khoa học công nghệ và đào tạo đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Bộ trưởng phê duyệt, hoặc do giảm đốc bệnh viện phê duyệt nếu được uỷ quyền.

Tháng 11: Bộ Y tế tổng hợp và đưa vào kế hoạch đào tạo liên tục chung hàng năm của Bộ để trình các cơ quan chính phủ cấp kinh phí.

Tháng 12: Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính thông báo kế hoạch chi phí đào tạo liên tục cho Bộ Y tế.

Trước ngày 31/12: Bộ Y tế thông báo cho các bệnh viện trực thuộc Bộ kế hoạch đào tạo liên tục cho năm sau (trong đó có bao gồm kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện).

Từ tháng 1 năm tiếp theo cho đến hết kỳ hạn của kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm, những hoạt động mà các bệnh viện cần làm sau khi nhận được bản kế hoạch của Bộ Y tế bao gồm:

 • Đưa vào kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm.
 • Tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo đúng kế hoạch đào tạo liên tục năm.
 • Triển khai giám sát công tác thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục.
 • Xem xét tiến hành điều chỉnh kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm nếu thực sự cần thiết.

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm

Kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm tại bệnh viện và cơ sở y tế phải được xây dựng dựa trên bản kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm đã được Bộ Y tế phê duyệt. Kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện là một bộ phận nằm trong kế hoạch chung hàng năm, phải được trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm cũng khá tương đồng với quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm. Cụ thể như sau:

Quý 3: Thu thập thông tin

 • Xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo liên tục
 • Xin ý kiến các đơn vị có liên quan và hoàn thiện kế hoạch đào tạo
 • Chuyển kế hoạch đào tạo cho phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tập hợp vào trong kế hoạch chung hàng năm của bệnh viện.

Quý 4: Thẩm định, góp ý, sửa chữa, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch

 • Hội đồng khoa học và đào tạo của bệnh viện thẩm định và góp ý.
 • Tiến hành sửa chữa và hoàn thiện kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện.
 • Lãnh đạo bệnh viện (giám đốc bệnh viện) ký quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục.

Từ Quý 1 năm tiếp theo: Triển khai kế hoạch đào tạo liên tục

 • Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo y khoa liên tục năm.
 • Giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo y khoa liên tục năm..
 • Rút kinh nghiệm và đánh giá công tác thực hiện kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng và chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo năm tiếp sau đó.

(*) Kế hoạch chung của bệnh viện nhất thiết phải đề cập đến vấn đề nguồn kinh phí cho công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế tại bệnh viện.

Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024

Yêu cầu cần có của bản kế hoạch đào tạo y khoa liên tục tốt

Một bản kế hoạch đào tạo y khoa liên tục tốt phải đạt được tất cả những yêu cầu dưới đây:

Kế hoạch đào tạo liên tục phải có tính khả thi

Tiêu chí đầu tiên là bản kế hoạch đào tạo y khoa liên tục phải có tính khả thi hay có khả năng thực hiện được. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo, người xây dựng kế hoạch phải tin rằng kế hoạch có khả năng thực hiện được và đạt được những mong muốn trong bối cảnh cụ thể vào cuối kỳ kế hoạch.

Kế hoạch đào tạo liên tục phải nhận được sự đồng thuận

Kế hoạch đào tạo liên tục đòi hỏi sự đồng thuận không chỉ của bộ phận đào tạo liên tục, mà còn của tất cả các phòng ban liên quan. Do đó, trong quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo cần có các cuộc họp thảo luận giữa các đơn vị liên quan tại bệnh viện để có được sự thống nhất chung.

Kế hoạch đào tạo liên tục được phép sử dụng

Khi bản kế hoạch đào tạo liên tục có tính khả năng và nhận được sự đồng thuận của các phòng ban liên quan trong bệnh viện, thì nó phải được công bố và được sử dụng liên tục trong công tác triển khai đào tạo liên tục tại bệnh viện.

Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024 Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024 Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024 Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Tại Bệnh Viện Năm 2024

 

Nội dung tóm tắt cần có của một bản kế hoạch đào tạo liên tục

Nội dung kế hoạch đào tạo liên tục 5 cần phải có những mục sau:

 • Phần mở đầu
 • Hiện trạng và nhu cầu đào tạo liên tục
 • Mục tiêu của kế hoạch đào tạo liên tục
 • Giải pháp để thực hiện kế hoạch đào tạo

Nội dụng kế hoạch đào tạo liên tục 1 năm cần phải có các mục sau:

 • Số lớp học theo từng chủ đề của các khoà đào tạo liên tục
 • Số lượng học viên của mỗi khoá học và thời gian diễn ra khoá học
 • Kinh phí và vật tư trang thiết bị cần dùng trong khoá học
 • Địa điểm triển khai các lớp đào tạo liên tục
 • Đơn vị/người đầu mối tổ chức triển khai đào tạo

Triển khai kế hoạch đào tạo liên tục

Để triển khai bản kế hoạch đào tạo liên tục đã được thông qua cần những công việc sau đây:

 • Thảo luận để thống nhất bản kế hoạch đào tạo liên tục
 • Thông bào về kế hoạch nhân lực
 • Giám sát thực hiện công tác đào tạo liên tục
 • Cập nhật kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm
 • Xây dựng kế hoạch triển khai một khoá học đào tạo liên tục

Nội dung kế hoạch triển khai khóa học đào tạo liên tục tại bệnh viện

Một bản kế hoạch triển khai khoá học đào tạo liên tục tại bệnh viện cần có các nội dung sau đây:

 • Tên khóa học đào tạo liên tục
 • Mục tiêu khóa học
 • Số lượng và đối tượng học viên được đăng ký tham gia
 • Thời gian mở lớp: Phải ghi rõ khoá học kéo dài trong bao nhiêu ngày, bắt đầu từ ngày tháng nào và kết thúc vào ngày tháng nào? Bố trí học liên tục hay từng đợt?
 • Địa điểm tổ chức khoá học: Lớp học ở đâu, học lý thuyết ở hội trường nào, thực hành ở bệnh viện, khoa phòng nào, vv.
 • Chương trình/ thời khóa biểu của lớp học có ghi kèm tên giảng viên giảng dạy trong khoá học.
 • Tài liệu đào tạo liên tục: Các tài liệu giảng dạy chính, tài liệu tham khảo, tài liệu phát tay và tài liệu cho giảng viên (nếu có).
 • Giảng viên đào tạo liên tục: Yêu cầu ghi rõ tên giảng viên và trợ giảng.
 • Cán bộ tổ chức/phụ trách lớp học.
 • Yêu cầu chứng chỉ đào tạo liên tục: Số lượng chứng chỉ, do ai cấp: Bộ Y tế, bệnh viện, Sở Y tế, vv.
 • Kinh phí tổ chức khoá học: Tổng kinh phí là bao nhiêu? Kinh phí trích từ nguồn nào?
 • Điều kiện hậu cần cho lớp học: Hội trường, trang thiết bị, học liệu, những khóa học lâm sàng cần chỉ rõ khoa nào, buồng bệnh nào và loại bệnh nào cần chuẩn bị, điều kiện ăn ở, đi lại của học viên, giảng viên.
 • Dự toán kinh phí chi tiết để trình phê duyệt
 • Các phụ lục đính kèm như: Công văn triệu tập, chương trình và lịch dạy-học chi tiết, tài liệu, trang thiết bị và vật tư phục vụ cho khóa học
Nội dung kế hoạch triển khai khóa học đào tạo liên tục tại bệnh viện
Nội dung kế hoạch triển khai khóa học đào tạo liên tục tại bệnh viện

Bài viết trên vừa tổng hợp tất cả những thông tin cần nắm về kế hoạch đào tạo liên tục. Hy vọng rằng những thông tin nếu ra trong bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay