Chi tiết 10 lời thề nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa cao cả ẩn chứa bên trong

Theo dõi Đào Tạo Liên Tục trên

10 lời thề nghĩa vụ quân sự” là một phần quan trọng trong quy định và hướng dẫn đạo đức, tinh thần và hành vi của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mười lời thề bao gồm các nguyên tắc cơ bản như lòng trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh, tuân theo mọi mệnh lệnh, giữ gìn bí mật quân sự, và sống đoàn kết, giúp đỡ đồng đội.

Chi tiết 10 lời thề nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa cao cả ẩn chứa bên
Chi tiết 10 lời thề nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa cao cả ẩn chứa bên

Chi tiết và chính xác: 10 lời thề nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân Việt Nam 

Dưới đây là 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sự cam kết và tinh thần của họ trong việc phục vụ đất nước và nhân dân:

(1) Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

“Xin Thề”

(2) Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

“Xin thề”

(3) Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí ” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Xin thề”

Chi tiết và chính xác: 10 lời thề nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân Việt Nam 
Chi tiết và chính xác: 10 lời thề nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân Việt Nam

(4) Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

“Xin thề”

(5) Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

“Xin thề”

(6) Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.

“Xin thề”

(7) Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí.

“Xin thề”

(8) Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.

“Xin thề”

(9) Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:

+ Kính trọng dân

+ Giúp đỡ dân

+ Bảo vệ dân

và ba điều răn:

+ Không lấy của dân

+ Không dọa nạt dân

+ Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

“Xin thề”

(10) Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“Xin thề”

Mỗi lời thề này không chỉ là một cam kết cá nhân mà còn thể hiện tinh thần và quyết tâm chung của toàn thể quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc phục vụ và bảo vệ Tổ quốc.

Các tiêu chuẩn chung của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Tiêu chuẩn chung của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định chi tiết trong Điều 12 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm:

  1. Bản lĩnh chính trị và lòng trung thành: Sĩ quan phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ cần có tinh thần cảnh giác cao và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
  2. Phẩm chất đạo đức và thái độ công tác: Sĩ quan cần có phẩm chất đạo đức cách mạng, thể hiện qua tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Họ phải là tấm gương mẫu mực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời phải phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật quân đội và tôn trọng, đoàn kết với Nhân dân cũng như đồng đội.
  3. Trình độ và khả năng vận dụng: Sĩ quan cần có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạo các nguyên lý Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quân đội nhân dân.
  4. Kiến thức và năng lực thực tiễn: Sĩ quan cần am hiểu về văn hóa, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác, đồng thời có năng lực hoạt động thực tiễn để đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ được giao. Họ cũng cần tốt nghiệp các chương trình đào tạo theo quy định cho từng chức vụ cụ thể.
  5. Lý lịch, tuổi đời và sức khỏe: Sĩ quan cần có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với chức vụ và cấp bậc quân hàm mà họ đảm nhiệm.
Các tiêu chuẩn chung của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Các tiêu chuẩn chung của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Những tiêu chuẩn này không chỉ nhấn mạnh về phẩm chất cá nhân và năng lực chuyên môn của sĩ quan mà còn về lòng trung thành và sự sẵn sàng phục vụ đất nước, nhằm đảm bảo rằng mỗi sĩ quan có thể đóng góp một cách hiệu quả nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khi đi nghĩa vụ quân sự biên phòng

Ý nghĩa của 10 lời thề nghĩa vụ quân sự – Quân đội nhân dân Việt Nam

Mười lời thề khi tham gia nghĩa vụ quân sự cũng như quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là những lời nói suông, mà chúng chứa đựng những giá trị sâu sắc, phản ánh văn hóa chính trị và đạo đức của người lính. Ý nghĩa của mười lời thề có thể được hiểu như sau:

  1. Văn hóa chính trị và đạo đức: Mỗi lời thề là sự thể hiện rõ ràng của văn hóa chính trị và đạo đức, biểu hiện của phẩm giá và tinh thần tự hào của quân nhân trước Tổ quốc. Đó là sự cam kết thiêng liêng, thể hiện lòng tận tụy và sẵn sàng hy sinh.
  2. Truyền thống cách mạng: Lời thề danh dự phản ánh và gìn giữ truyền thống cách mạng quý báu, nhắc nhở mỗi quân nhân về lịch sử anh hùng và sự hy sinh của ông cha trong quá khứ để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.
  3. Sự lãnh đạo của Đảng: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân, đảm bảo quân đội luôn vững mạnh, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm cao cả hướng tới một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc.
  4. Tâm huyết và lòng trung thành: Mỗi lời thề thể hiện tâm huyết và lòng trung thành sâu sắc của người lính với nhân dân và Tổ quốc. Đó là lời nguyện hy sinh và chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng, thể hiện tinh thần quả cảm và kiên định.
  5. Lời thề phấn đấu và ý chí cách mạng: Là lời cam kết không ngừng phấn đấu, yêu nước, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và bền bỉ trước gian khổ. Đó là sự thể hiện của ý chí mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn, thử thách.

Chi tiết 10 lời thề nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa cao cả ẩn chứa bên trong

Mỗi buổi sáng thứ hai, dưới lá cờ Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm trang, lắng nghe và đồng thanh hô “xin thề” sau mỗi lời thề danh dự được đọc lên. Đây không chỉ là nghi thức mà còn là việc rèn luyện ý thức và tinh thần, khẳng định lòng quyết tâm và niềm tự hào của mỗi quân nhân đối với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Qua đó, mười lời thề trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nhắc nhở và thúc đẩy mỗi quân nhân luôn giữ vững lập trường, phẩm chất và nghị lực để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Xem thêm: Thủ tục làm giấy xác nhận vắng mặt nghĩa vụ quân sự

10 lời thề nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là những lời hứa, mà còn là nguyên tắc cốt lõi cho mỗi chiến sĩ, cán bộ khi hoạt động trong quân đội. Đây là lời răn đe, nhắc nhở về sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, và sự phục vụ không mệt mỏi vì lợi ích của nhân dân. Với tinh thần “Trung với nước, Hiếu với dân”, mỗi người lính luôn ghi nhớ và thực hiện mười lời thề này trong suốt quá trình phục vụ, đảm bảo rằng sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân được thực hiện một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 666 879 Đăng ký ngay